Oto do Państwa dyspozycji 10 ostatnio dodanych artykułów:


Mi?dzy latami, a brzegiem czasu
(2015-01-01)
Tradycyjny ostrza? na pograniczu starego i nowego roku zako?czy? si? niespodziewanym rozejmem. Na jego mocy, rok 2014 dostanie jeszcze do dyspozycji dwa tygodnie. >>>


Sejm przyj?? ustaw? kanonizacyjn?
(2014-04-28)
W ubieg?y pi?tek Sejm niemal jednog?o?nie przyj?? tak zwan? ustaw? kanonizacyjn?. >>>


Takie czasy?
(2009-12-02)
Dwa razy do roku wszyscy bierzemy udzia? w tak zwanej zmianie czasu. Ma?o kto poddaje jednak g??bszej refleksji ca?? spraw?. Dlaczego musimy zmienia? czas? >>>


Sensacja dobra dla planety
(2009-11-13)
Sensacja na skal? ?wiatow? - dos?ownie i w przeno?ni. Okaza?o si?, ?e filmy akcji mog? mie? pozytywny wp?yw na ?rodowisko. >>>


Obama nie jest prezydentem
(2009-11-10)
Okaza?o si?, ?e Barack Obama nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Od ponad roku prawdziwe wyniki wyborów utrzymywane by?y w tajemnicy. >>>


Pi?kna i tajemnicza p?tla czasowa
(2009-11-07)
Dla wi?kszo?ci z nas zmiana czasu kojarzy si? z krótszym lub d?u?szym o godzin? snem. Okazuje si? jednak, ?e sprawa mo?e by? o wiele bardziej skomplikowana ni? nam si? wydawa?o. >>>


Czy straszliwy kataklizm zmia?d?y narĂłd?
(2009-11-07)
Do tragedii dosz?o na terenie województwa ?ódzkiego. Jako pierwszy z pomoc? po?pieszy? polski rz?d, wyg?osi? o?wiadczenie, ?e brzydzi si? kataklizmami i jak tak mo?na. >>>


Grupa trzymaj?ca sadz?
(2009-11-05)
?wiat zatrz?s? si? w posadach. Media nie ustaj? w licytacji, które z nich zmrozi spo?ecze?stwo nag?ówkiem w najbardziej dramatycznym tonie. >>>


Objazdowy festiwal s?owa na s
(2009-10-31)
Amerykanie swoimi nieszablonowymi pomys?ami zaskakuj? nas nie od dzi?. Cho? nie zawsze budz? one nasz entuzjazm, trzeba przyzna?, ?e s? odwa?ne i cz?sto przynosz? zyski. >>>


Zupe?nie nowa (tele)wizja
(2009-10-30)
Telewizja publiczna nie ust?puje w walce o s?upki ogl?dalno?ci. Podobno obserwuje dwa takowe na jednym z serwisów aukcyjnych. S?upki s? u?ywane, ale w dobrym stanie technicznym i wizualnym. >>>