NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Ludzie ludziom zgotowali ten film

Niemal na uko?czeniu s? ju? prace nad najnowsz? rodzim? superprodukcj? filmow?. Przedsi?wzi?cie dotychczas okryte by?o nimbem tajemniczo?ci. Dzi? jednak autorzy i producenci filmu odkryli karty.

Film nosi tytu? "Krall" i jest prób? rozliczenia z ostatnim dziesi?cioleciem i zmianami jakie zasz?y w Polsce na przestrzeni tego czasu. Pretekstem do ich zaprezentowania b?dzie fabu?a w swobodny sposób nawi?zuj?ca do autobiografii pisarki Hanny Krall.

Re?yserem filmu jest W?adys?aw Pasikowski, który w tytu?owej, g?ównej roli obsadzi? znan? aktork? scen polskich Lind? Bogus?aw.
- Cz?sto wracam do ksi??ek pani Krall - mówi Pasikowski - s? dla mnie nieustaj?cym ?ród?em inspiracji.

Warto przypomnie?, i? pierwszy film Pasikowskiego nosi? tytu? "Zd??y? przed panem Bobem". By?a to w brawurowy sposób opowiedziana historia m?odego ch?opaka ?ciganego przez wierzycieli. Produkcja ta otworzy?a re?yserowi drog? ku sukcesowi. Czy "Krall" b?dzie kolejnym krokiem na tej drodze, poka?e czas.

Jan Piotr Szatan
2002-05-15

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa