NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Piraci Czasu

Piraci fonograficzni z sezonu na sezom staj? si? coraz bardziej zuchwali i... wymagaj?cy!

Dotychczas, to mniejsze lub wi?ksze pirackie wytwórnie musia?y dostosowywa? si? do gustów publiczno?ci i nierzadko stawa? na g?owie (czasem wr?cz dos?ownie), aby ich produkcje nie odbiega?y nadto poziomem wykonastwa od orygina?u.

Swego czasu s?ynne by?y "fa?szywki", czyli p?yty nagrywane przez zupe?nie nie znanych wykonawców, ale sygnowane nazw? postaci z barwnych posterów ?urnali muzycznych.

Jednak to, z czym mieli?my do czynienia w zesz?ym tygodniu w warszawskim klubie CDQ przesz?o oczekiwania wszystkich. Otóz w czwartkowy wieczór koncertowa?y tam grupy Starzy Sida, Przyzwoito?? i ?wiat Czarownic. W tym czasie, zwyczajowo w kuluarach odbywa?a si? czad-gie?da. Na jednym ze stolików, ku swemu zdumieniu, gwiazdy wieczoru znalaz?y p?yt? z... zapisem koncertu, który w?a?nie mia? si? odby?!

Osoby oferuj?ce owe nagrania nie by?y w stanie sprecyzowa? ?ród?a owego materia?u. Muzycy z kolei stan?li przed nie lada wyzwaniem. Macio Moretti ze Starych Sida nie móg? ukry? zdenerwowania - To niebywa?e - niemal wykrzycza? znany z opanowania muzyk - Musieli?my kupi? p?yt? i na miejscu ods?ucha? owe nagrania - nie mogli?my przecie? rozczarowa? naszych fanów. To kwestia szacunku.

Jak nie oceniac tego wydarzenia z moralnego punktu widzenia, trzeba podkre?li?, i? otwiera to zupe?nie nowy rozdzia? w historii fonografii.

Jan Piotr Szatan
2002-06-14

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa