NIEWIERZPLOT.COM > UNIWERSYTET
WYK?AD Nr 2

Krótka notka biograficzna:
Prof. Nick No?ow, Amerykanin rosyjskiego pochodzenia, od dziecka interesowa? si? ostrymi tematami. Uko?czy? Wydzia? Obróbki Skrawaniem na Uniwersytecie of Osterreich, po czym zosta? dyrektorem marketingu znanej firmy Sharp RTV. Dzi? zaprezentuje nam swoje naj?wie?sze dokonania. Zapraszamy!

NÓ?
Miejsce no?a jest ?ci?le okre?lone przez sam? jego posta?. Oczywi?cie, mówimy tu tylko o no?ach ostrych, jako ?e o innych – ze zrozumia?ych wzgl?dów – lepiej milcze?.
Ostrze no?a jest momentem rozstrzygaj?cym sytuacj? [mamy wi?c do czynienia z zagadnieniem odwrotnym ni? w przypadku okna!]. „A nó?…” – mówimy, maj?c na my?li t? niezmiernie w?sk? nadziej?, ?e mo?e jednak z ostrza no?a rozstrzygni?cie prze?liznie si? na pomy?ln? dla nas stron? [niektórzy czasem dodaj? ”widelec”; jest to jednak - pomijaj?c aspekt czysto stylistyczny - nawi?zanie wysoce niemoralne, ze wzgl?du na ingerencj? w rozstrzygni?cie obcych narz?dzi!].
Nie zapominajmy tutaj o obuno?u! Prawd? powszechnie wiadom? jest, ?e obunó? zapewnia stabilno??, a zatem wi?ksz? pewno?? powodzenia podejmowanego przedsi?wzi?cia.
Bardzo wa?nym problemem je?li chodzi o no?e, a zw?aszcza ostre, jest coraz bardziej ogarniaj?ce spo?ecze?stwo zm?czenie i apatia. Jak?e cz?sto zdarza nam si? s?ysze? lub mówi?: „Ale? jestem znó?ony…”. Nie bagatelizujmy takich wypowiedzi! Wiadomo wszak, ?e w takich sytuacjach, poleganie wy??cznie na rodzimych s?u?bach bezpiecze?stwa nierzadko ko?czy si? katastrof?! W odniesieniu do no?y jest to sprawa tym bardziej dotkliwa, ?e nikomu nie mo?na zabroni? [w jednym z nadchodz?cych wyk?adów zagadnieniem brony zajmiemy si? osobno] posiadania no?a – przedmiotu niezb?dnego przecie? w ka?dym gospodarstwie domowym, nie mówi?c o p?ywalni! Niewyobra?alne jest wszak?e korzystanie z basenu, rzeki, jeziora, czy chocia?by morza, nie zanó?ywszy si? uprzednio we wodzie.
Problem ten wci?? jeszcze nie doczeka? si? jednoznacznego rozstrzygni?cia, ani przez etyków, ani instruktorów p?ywackich, ani tym bardziej przez kowali, którym grozi utrata zaj?cia. Ja jednak?e sygnalizuj? tu Pa?stwu ten dylemat, w nadziei, ?e - a nó?... - natchni on Pa?stwa refleksyjne umys?y...


Herr Dyrr Rektorr
2002-11-26

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa