NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Kontrowersyjna lektura

Jak donosz? ?ród?a zbli?one do uj?cia Wis?y, sprawa wej??ia Polski do stuktur nowej Europy nie jest ostatecznie przes?dzona.


Kwesti? sporn? pozostaje znajduj?ca si? w spisie lektur szkolnych kontrowersyjna "Odprawa pos?ów greckich" Jana z Blackforest.


"?adne odprawy dla przedstawicieli parlamentu greckiego nie wchodz? gr?"
twardo i rzeczowo stawia sprawe Zenon "Lennon" Miller, szef polskiego rz?du.


Z kolei przedstawiciel prezydenta Jerzy Pozna? zdaje si? by? bardziej ostro?ny
"Na pewno jest to sprawa dyskusyjna, jakiej wysoko?ci powinni?my ufundowa?
odprawy greckim pos?om, wydaj? si? ?e suma ta nie powinnna przekracza?
jednorazowego miesi?cznego wynagrodzenia prezesa kasy chorych lub mojej ?ony".


Najbardziej zdecydowany pogl?d przedstawiaj? prominentni dzia?acze Zwi?zku Kó?ek, Kwadratów i Równoleg?oboków Rolniczych, którzy wystosowali o?wiadczenie w którym, neguj? wszystkie aktualne i przysz?e roszczenia (casus "Niemców" Leona Kruczkowskiego), a tak?e domagaj? si? przyspieszenia prac nad ustaw? reguluj?ca ilo?? kalarepy jaka b?dzie dodawana do ka?dego wyrobu cukierniczego.


Ostateczne stanowisko Polski musi zosta? sprecyzowane przed sobotnim
wspólnym szczytem polskiego szefa rady ministrów i jego greckiego kolegi Pulokosa Copulosa.


funfBro
2003-02-18

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa