NIEWIERZPLOT.COM > PUBLICYSTYKA
Prasa la lato

?oliborski Kiosk Ruchu uchyli? r?bka tajemnicy co do wakacyjnych planów niektórych poczytnych magazynów.
- W zwi?zku z rozpocz?tym w?a?nie sezonem ogórkowym wydawcy szykuj? prawdziwe rewelacje - szepcze Jerzy Miazga ze stowarzyszenia kolporterów prasy "Prasa, Prasa od Sasa do Lasa" - Wiadomo ju?, ?e ca?y lipcowy numer magazynu dla panów "Forma" po?wi?cony b?dzie Witoldowi Gombrowiczowi. Jego g?b? zobaczymy na ok?adce, w ?rodku za? sporo nie publikowanych dot?d zdj?? z nagimi ?ydkami. Z ok?adki "Face" natomiast uraczy nas uroczy u?miech braci Grimm, których poczucie humoru zna ka?de dziecko.
Równie? mniej poczytne pisma chc? pozyska? wczasowych, wyczesanych czytelników. Na przyk?ad magazyn dla pa? "Linia" nawi?za? ju? wspó?prac? z ZTM. Jako pierwsza pojawi si? prezentacja autobusu 503. Je?eli pomys? si? przyjmie, zapowiadane s? dalsze portrety, z fotografiami i mapami. Patronem przedsi?wzi?cia jest s?ynny vlepka? Ziutek.
Oczekujemy dalszych informacji od pana Jerzego, który w?a?nie musia? otworzy? kiosk...

D?eni Ka?
2003-06-15

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa