NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Orbisowanie bez cukru

Firma Orbis, niegdysiejszy lider na rodzimym rynku turystyki zorganizowanej szuka nowych sposobów na odnalezienie si? w nowej rzeczywisto?ci. Co wi?cej, pomaga tak?e innym zrozumie? z?o?ono?? otaczaj?cego nas ?wiata.

W ramach tej misji firma przygotowa?a specjaln? ofert? "Suburbi et Orbis", w ramach której proponuje wycieczki po ubogich, podmiejskich dzielnicach.

- Oferta skierowana jest przede wszystkim do m?odego poko-lenia artystów, zw?aszcza re?yserów teatralnych i prozaików - t?umaczy pomys?odawca, pan Artur Wiedzie?-Warto. - Wielu m?odych twórców wyrazi?o ju? zainteresowanie naszym pomys?em, podkre?laj?c wa?ko?? tematu i poprosi?o o podstawienie autokarów pod modne kluby i galerie handlowe sk?d mogliby rozpocz?? sw? w?drówk? ku prawdziwemu ?yciu, biedzie, smutkowi i sp?kanym p?ytkom chodnikowym. Jeden z plastyków planuje ju? nawet wystaw? - "H&M - Heine Medina - a to Polska wa?nie".

- Chcemy pokaza? dramat, gorzki smak ?ycia, dlatego nieoficjalnie projekt ma kryptonim "Orbisowanie bez cukru".

Organizatorom, którym zale?y na wiarygodno?ci przedsi?wzi?cia uda?o si? pozyska? dla projektu kuratorów spo?ród artystów najm?odszego pokolenia. Mówi si?, ?e s? to Jasio Klatka i Grze? Jarzynka.

Nad bezpiecze?stwem artystów czuwa? b?dzie defektyw Bródkowski, który cho? w?tpi w ogólny zamys? uwa?a, ?e udzia? w projekcie mo?e w znaczny sposób wp?yn?? na od?wie?enie jego wizerunku medialnego.

Parias Milton
2006-05-24

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa