NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Klapsy dla Obamy

Agencja informacyjna Minimal Bros poda?a na dniach, ?e Denzel Washington, który najprawdopodobniej wcieli si? w rol? Baracka Obamy, w maj?cym powsta? filmie biograficznym o obecnym prezydencie USA, otrzyma? za t? kreacj? Oscara.

Poszli?my tropem tej sensacyjnej informacji i uda?o nam si? zebra? kilka kolejnych równie frapuj?cych faktów.Jak ustalili nasi wys?annicy, powstaj?ca produkcja zosta?a pomy?lana jako trylogia prezentuj?ca kolejne etapy z ?ycia Obamy. Lata wczesnej m?odo?ci mia? sportretowa? Roman Pola?ski, jednak chwilowo jest nieuchwytny. Jak twierdz? niektórzy zaszy? si? w jednym ze szwajcarskich kurortów, gdzie szuka porozumienia z wewn?trznym dzieckiem.

Zadanie sfilmowania epizodów z doros?ego ?ycia Obamy powierzono pocz?tkowo Melowi Gibsonowi. W?tpliwo?ci pojawi?y si? jednak gdy okaza?o si?, ?e ów kontrowersyjny twórca postanowi? wple?? do scenariusza drastyczn? scen? ukrzy?owania prezydenta. - To scena symboliczna, niezmierna istotna dla ca?o?ciowego wyd?wi?ku obrazu - broni pomys?u Krzysztof Zanussi, który - i tu kolejna niespodzianka - zosta? poproszony o przeniesienie na ekran momentu wchodzenia Obamy w doros?o??, ze szczególnym uwzgl?dnieniem wykuwania charakteru przysz?ego przywódcy.

Krytycy zauwa?aj?, ?e alians Zanussiego i Gibsona nie jest przypadkowy - udzia? obu twórców w przedsi?wzi?ciu stoi pod znakiem zapytania. Polskiemu re?yserowi zarzuca si? nadmierne skupienie na warstwie metafizycznej. Tu warto nadmieni?, ?e cz??? akcji re?yser planowa? umiejscowi? na Huculszczy?nie, a rol? pani Obamy, matki prezydenta planowa? powierzy? swojej ulubionej aktorce - Maji Komorowskiej. Tymczasem producenci parli ku rozwi?zaniom nieco bardziej dynamicznym. Podobno wynaj?li szwadron uzbrojonych helikopterów oraz zdobyli zgod? na zamkni?cie cz??ci ulic w nowojorskim Bronksie na potrzeby kr?cenia zdj?? walk mi?dzy gangami.

Niezale?nie od powy?szych w?tpliwo?ci, Denzel Washington bardzo sobie chwali? wspó?prac? z polskim re?yserem i przyj?? jego ofert?. Otó? do?wiadczenia wyniesione z roli ameryka?skiego m??a stanu b?dzie móg? wykorzysta? w quazi-biograficznym filmie, w którym wcieli si? w obu braci Kaczy?skich.


Rapist Milton
2009-10-24

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa