NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
Sensacja dobra dla planety

Sensacja na skal? ?wiatow? - dos?ownie i w przeno?ni. Okaza?o si?, ?e filmy akcji mog? mie? pozytywny wp?yw na ?rodowisko. I wcale nie mamy na my?li ?rodowiska producenckiego.

Na trop wpad? jeden z wyk?adowców z Uniwersytetu Stanforda podczas zorganizowanego dla studentów przegl?du filmów Ingmara Bergmana. Jego uwag? zwróci?a pewna regularno?? - otó? podczas podobnych prezentacji w kampusie wzrasta? pobór pr?du. Okaza?o si?, ?e znudzeni studenci w??czali swoje laptopy i telefony, aby zaj?? si? czym? podczas ma?o porywaj?cych pokazów. Okaza?o si? tak?e, ?e uczniowie ziewali na pot?g?, wytwarzaj?c ogromne ilo?ci dwutlenku w?gla.

Postanowiono odwróci? sytuacj? i podobne badania przeprowadzono w sieci multipleksów. Wysz?o na jaw, ?e podczas seansów filmów akcji widzowie cz?sto wstrzymywali z wra?enia oddech, a jednocze?nie wyczuwalne by?o ogromne napi?cie. Po serii pomiarów i eksperymentów w?a?ciciele sieci kin postawnowili spo?ytkowa? pozyskan? w ten sposób energi? i dzi?ki temu zmniejszy? w?asne zapotrzebowanie na pr?d. Z kolei nadmiar wolnego tlenu postanowiono odpompowywa? i sprzedawa? pa?stwom o wysokim st??eniu smogu.

Gwiazdy kina, a przede wszystkim scenarzy?ci i producenci ju? zacieraj? r?ce - Teraz b?dziemy mogli dopiero pokaza? jak bardzo dbamy o swoj? planet?. Im wi?cej galaktyk i Indian rozwalimy, tym lepiej dla nas wszystkich, zgadza si?? I nie próbujcie oddycha? z ulg?, niewdzi?cznicy! Ekoterror nadci?gaaaa! - o?wiadczy? na konferencji prasowej Gus Van Sant, re?yser g?o?nego thrillera science-fiction "Paranoid Park".

Prosz?cy o anonimowo?? Krzysztof Zanussi nie chcia? na razie komentowa? tych informacji.

Mel Bourne
2009-11-13

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa