NIEWIERZPLOT.COM > PUBLICYSTYKA
Takie czasy?

Dwa razy do roku wszyscy bierzemy udzia? w tak zwanej zmianie czasu. Ma?o kto poddaje jednak g??bszej refleksji ca?? spraw?. Dlaczego musimy zmienia? czas? By? znaczony? I dlaczego my musimy to robi?, sam nie mo?e si? zmienia?? Wprawdzie ameryka?ski ?yd, pan Zimmerman informowa? w swych utworach, ?e czasy si? zmieniaj?, jednak po przyjrzeniu si? temu zagadnieniu okazuje si?, ?e nie wiadomo.

I tak na przyk?ad operatorzy telekomunikacyjni sprzedaj? godzin? w cenie trzech kwadransów. Pozosta?e pi?tna?cie minut wybrzusza jednak kontinuum czasoprzestrzenne, dlatego te? nieraz wydaje nam si?, ?e podró? trwa o wiele d?u?ej ni? zwykle.

Równocze?nie sk?adowanie tzw. darmowych minut sta?o si? na tyle kosztowne, ?e zacz?to magazynowa? je w azjatyckich krajach o historii d?u?szej od naszej. W ten sposób nadwy?ki czasu z przesz?o?ci spalane s? na potrzeby transportu i przechowywania minut. Tym samym tak?e zakopuje si? przepa?? mi?dzy kulturami i nawet najbardziej uduchowieni lamowie mog? lansowa? sw? ascez? pingaj?c ziomków na Facebooku.

Na Allegro kr??? tak?e podróbki oryginalnych porcji czasu wytwarzane z surowców gorszej jako?ci. Równie cz?ste jest wpuszczanie na rynek czasu u?ywanego, który, nawet m?drze sp?dzony, zu?ywa si? i nie trzyma pe?nych godzin.

Nie mniej popularne sta?o si? handlowanie darmowymi próbkami. Cz?sto kupuj?cy, wprowadzony w b??d przez nieuczciwego sprzedawc?, nawet nie zdaje sobie sprawy, ?e naby? jedynie okrojon? wersj? próbn?. W efekcie dochodzi do tragedii - chorzy i ich rodziny nagle dowiaduj? si?, ?e oto nadszed? ich czas. Lekarze nie docieraj? w por? na sale operacyjne, a zegarmistrze nie maj? jak testowa? naprawionych zegarków.

Rapist Milton
2009-12-02

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa