NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Sejm przyj?? ustaw? kanonizacyjn?

W ubieg?y pi?tek Sejm niemal jednog?o?nie przyj?? tak zwan? ustaw? kanonizacyjn?.

W ?wietle jej zapisów ka?de publiczne, a w szczególnych przypadkach regulowanych dodatkowymi rozporz?dzeniami tak?e prywatne wspomnienie osoby by?ego papie?a Jana Paw?a II powinno zosta? podkre?lone i uczczone salw? armatni?. Ilo?? oddanych wystrza?ów tak?e b?dzie wyszczególniona w biuletynie informacyjnym - w zale?no?ci od okoliczno?ci.

Ustawa podzieli?a opini? publiczn?. W?a?ciciele ma?ych psów i tchórzofretek ju? za?o?yli na Facebooku grupy protestacyjne w zwi?zku z niepotrzebnym i nadmiernym ha?asem, który mia?by wprowadza? ich podopiecznych w nadmierny niepokój.
Zwolennicy nowych przepisów nie kryj? oburzenia wobec takiej postawy. - Jak mo?na mówi? takie rzeczy - zaperza si? pan Bronis?aw - jak mo?na ba? si? Ojca ?wi?tego, z tak? ?ask? po prostu si? nie godzi dyskutowa?.

Z kolei rado?ci nie kryje starszy kanonier p. Roch Syp: - Zawsze mia?em nieco wybuchowe usposobienie, wi?c poszed?em do artylerii, zw?aszcza, ?e jak to mówi? - za mundurem panny lontem. Teraz b?d? mia? okazj? sobie postrzela?. Nigdy nie interesowa?em si? sprawami Ko?cio?a, ale teraz widz?, ?e ten papie? to by? wystrza?owy go?? - ko?czy z pe?nym entuzjazmu u?miechem.

Pozostaje jednak jeszcze kwestia finansowania dzia?a? zwi?zanych z wprowadzeniem nowych przepisów w ?ycie. Wojsko nie dysponuje odpowiednim zapleczem bud?etowym, ale i tu pojawi?a si? propozycja rozwi?zania tego problemu. Otó? instytucje, w tym grupy medialne prowadz?ce rozg?o?nie radiowe, telewizje, gazety, czy serwisy internetowe b?d? mog?y wykupi? atrakcyjne cenowo abonamenty na poczet odwo?ywania si? w swoich materia?ach do osoby papie?a.
Jak zwróci? uwag? w rozmowie z nasz? redakcj? profesor etyki Wac?aw Dobrorup z UJ, by? mo?e stworzy to tak?e okazj? do mniejszego szafowania w debacie publicznej imieniem i autorytetem Ojca ?wi?tego.

Rzecznik Episkopatu przes?a? nam jednak o?wiadczenie, w którym sugeruje, ?e Ko?ció? powinien by? zwolniony od wnoszenia wspomnianych op?at. Jak zauwa?a, "Jan Pawe? II jest mark? handlow? nale??c? do watyka?skiej grupy kapita?owej, bezpodstawne jest wi?c egzekwowanie od nas op?at z tytu?u jej eksploatowania".


Jan Piotr Kaszatn
2014-04-28

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa