NIEWIERZPLOT.COM > POLITYKA
Mi?dzy latami, a brzegiem czasu

Tradycyjny ostrza? na pograniczu starego i nowego roku zako?czy? si? niespodziewanym rozejmem. Wci?? czekamy na potwierdzenie tej informacji, ale jak dowiadujemy si? z zaufanego ?ród?a, na mocy wspomnianego rozejmu, rok 2014 dostanie jeszcze dwa tygodnie do dyspozycji ze skutkiem natychmiastowym.

Zaistnia?a sytuacja wprawi?a w konsternacj? w zasadzie wszystkich, by? mo?e poza architektami tej zakulisowej rozgrywki. Sytuacja jest zaskakuj?ca i na tyle ?wie?a, ?e wci?? nie wiadomo na jakich zasadach zostan? wprowadzone w ?ycie warunki rozejmu. Powstaje cho?by pytanie o sposób odmierzania, a przede wszystkim nazwania feralnego przedzia?u czasowego - czy b?dziemy mieli niespotykanie d?ugi grudzie?? A mo?e pojawi si? nowy miesi?c? W kuluarach mówi si?, ?e jest to bardzo mo?liwe i ?e ONZ od d?u?szego czasu przeprowadza?o ?ci?le tajne testy nowego miesi?ca.
Podobno nieznani hakerzy gro?? ujawnieniem przechwyconej przez nich korespondencji pomi?dzy oficjelami ONZ, w tym prezentacji Power Point po?wi?conych temu zagadnieniu.

To s? oczywi?cie problemy w skali globalnej, ale sprawa obija si? echem tak?e w innych aspektach ?ycia. Pan Piotr, w?a?ciciel drukarni i agencji reklamowej z Tczewa nie kryje frustracji - To mia?a by? inwestycja ?ycia, sprzeda?em wszystko i nadrukowa?em kalendarzy, ?e niby ludzie s? sfrustrowani, a tylko szcz??liwi czasu nie licz?? Co ja powiem ?onie? Trzy hale towaru, cyfry, daty, imieniny, dni wolne od pracy, patrz pan, mam to wszystko na papierze i co teraz? - irytuje si? nasz rozmówca i ze z?o?ci? kopie w kalendarz.

Analitycy zwracaj? jednak uwag? na powa?niejsze zagro?enie kryj?ce si? tu? za horyzontem czasu. Otó? mo?e okaza? si?, ?e mamy do czynienia z precedensem, który otworzy drog? do kolejnych zdarze? tego typu. Wytrawni znawcy z?o?onych aspektów dyplomacji nie od dzi? omawiaj? zjawisko bezwzgl?dno?ci czasu. Tym, którym nic to nie mówi, przybli?ymy spraw? na prostym przyk?adzie. - Otó? wyobra?my sobie grup? dzieci w wieku kilku lat - mówi poproszony przez nasz? redakcj? o komentarz znany psycholog, Bogus?aw Winda - Procesy socjalizacji nie odcisn??y jeszcze na nich silnego pi?tna, ich reakcje s? cz?sto impulsywne, brutalnie szczere i bezpretensjonalne, bo nie ska?one konwenansem, ale co za tym idzie - brak im cz?sto wspó?czucia. Cz?sto mówi si? wi?c, ?e dzieci potrafi? by? w swoich zachowaniach bezwzgl?dne. A czym?e jest tak zwany nowy rok je?li nie czasowym berbeciem, stawiaj?cym swe pierwsze kroki na parkiecie kalendarza? Tak wi?c ka?dy kolejny rok jest coraz bardziej zniecierpliwiony swojej kolei i powsta?? w ten sposób z?o?? musz? gdzie? skanalizowa?. Od jakiego? czasu zacz?li?my zauwa?a? zawi?zywanie si? niespotykanych dotychczas aliansów. Nie mo?emy wi?c wykluczy?, ?e id?c za przyk?adem roku 2014., kolejne lata tak?e postanowi? uszczkn?? co nieco z po?aci czasowych roku 2015 i kto wie, czy ostatecznie nie dojdzie nawet do rozbiorów, w efekcie których 2016, 2017 i 2019 rozparceluj? co bardziej ?akome miesi?ce.

Je?li wi?c mieli?cie Pa?stwo jakie? plany i postanowienia noworoczne, radzimy wzi?? si? za ich realizacj? jak najszybciej.

Jan Piotr Szatania
2015-01-01

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa