NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
Cyber Partner

Jedna z licz?cych si? na rynku firm ?wiadcz?cych us?ugi dost?powe do Internetu - IPartners zaprezentowa?a swoim klientom now? us?ug? - e-partner.

Szef dzia?u marketingu firmy podkre?la, i? z projektem tym wi??? si? dlaekosi??ne plany - "?yjemy w czasach naporu komunikacyjnego, cho? jednocze?nie owe rw?ce potoki informacji zdaj? si? zrywa? tradycyjne wi?zi mi?dzyludzkie".

E-partner wychodzi na przeciw wyzwaniam nowych czasów. "Nasi klienci mog? liczy? na 24-godzinn? gotowo?? ze strony naszego supportu. Je?li tylko, który? z nich poczuje si? samotny, naszymi ??czami zostanie przes?any awatar, czyli wirtualny obraz cyber-przyjaciela".

Tak ma by? jednak tylko na pocz?tku wprowadzania us?ugi. Ju? wkrótce, po natychmiastowym wys?aniu "e-zjawy", na miejsce doje?d?a? b?dzie zupe?nie a-binarna osoba. W?a?nie trwa nabór i selekcja owych e-partnerów.

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa