NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
Rewolucja finansowa

Warszawa, 30 listopada 2001 (inf. w?.)

Prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz zwo?a? dzisiaj nadzwyczajn? konferencj? prasow?. Dziennikarze, którzy przybyli na spotkanie spodziewali si? us?ysze? informacj? o obni?ce stóp procentowych lub komentarz do fatalnej sytuacji makroekonomicznej kraju. Jakie? by?o ich zdziwienie, gdy w sali konferencyjnej powita?y ich porozwieszane podobizny Józefa Bema, Romualda Traugutta, Karola ?wierczewskiego, Ludwika Wary?skiego, Jaros?awa D?browskiego, Tadeusza Ko?ciuszki, Miko?aja Kopernika, Mieszka Pierwszego, Boles?awa Chrobrego, Fryderyka Chopina, Stanis?awa Wyspia?skiego, Marii Curie-Sk?odowskiej, Stanis?awa Staszica, Stanis?awa Moniuszki, Henryka Sienkiewicza, Boles?awa Prusa, Ignacego Paderewskiego, a tak?e obraz z widokiem Warszawy.

Wi?kszo?? dziennikarzy zdawa?a si? przychyla? do opinii, ?e zostali zaproszeni na wernisa? prac prof. Balcerowicza. Jednak teoria ta okaza?a si? by? b??dna, jako ?e nie zauwa?ono nigdzie "szwedzkiego sto?u" z przek?skami i darmowym alkoholem. W?tpliwo?ci rozwia? ostatecznie sam prof. Balcerowicz. W krótkim wyst?pieniu poinformowa? on, ?e 1 stycznia 2002r. w Polsce nast?pi renominacja, czyli dopisanie czterech zer do wszystkich kwot w z?otówkach.

Do obiegu wróc? stare banknoty o nomina?ach od 10 do 2.000.00 z?otych, a nowe (wprowadzone po denominacji) zostan? wycofane do 1 kwietnia 2002r. Niestety wi?kszo?? starych banknotów zosta?a zniszczona, dlatego b?d? one dodrukowywane. Warto wspomnie?, ?e je?eli kto? posiada jeszcze stare banknoty, to od 1 stycznia b?dzie móg? ich ponownie u?ywa? w obrocie gotówkowym.

Zapytany o przyczyn? i cel ca?ej operacji prof. Balcerowicz odpowiedzia?:

"Mimo tego, ?e od denominacji min??o ju? osiem lat, wi?kszo?? Polaków, rozmawiaj?c o pieni?dzach, ci?gle operuje starymi nomina?ami. Dlatego Narodowy Bank Polski w porozumieniu z Rad? Polityki Pieni??nej postanowi? uzna? denominacj? za nieudan? i ca?? odwo?a?. Poza tym moje dzieci mówi?, ?e Kopernik na banknocie 1000-z?otowym jest 'fajowy'. A ja osobi?cie zawsze ?a?owa?em, ?e tak ma?o wydrukowali?my Marii Sk?odowskich-Curie."

Prezes NBP przedstawi? badania opinii publicznej na temat renominacji. Z kolorowych kó?ek wynika?o, ?e 93,721% doros?ych Polaków jest za dopisaniem zer. Przytoczone zosta?y wypowiedzi niektórych uczestników bada? (reprezentatywna grupa Polaków mi?dzy 8 a 65 rokiem ?ycia):

Helena Wycis?o, l. 53, zam. Rz?pice-Kolonia, gospodyni domowa: "Renominacja jest jedynym skutecznym sposobem na walk? z zapa?ci? finansów publicznych. Operacja ta z pewno?ci? spowoduje umocnienie z?otówki w stosunku do dolara, euro i jena. Nie wp?ynie to jednak ujemnie na krajowych eksporterów, poniewa? przewidywany gwa?towny wzrost gospodarczy przyczyni si? do wydatnego zmniejszenia kosztów produkcji. W efekcie mo?na b?dzie obni?y? wysoko?? stawek podatków po?rednich oraz zrezygnowa? ca?kowicie z pobierania podatków bezpo?rednich".

Janina Zaspa, l. 51, zam. Rz?pice-Kolonia, gospodyni domowa: "Renominacja jest jedynym skutecznym sposobem na walk? z zapa?ci? finansów publicznych. Operacja ta z pewno?ci? spowoduje umocnienie z?otówki w stosunku do dolara, euro i jena. Nie wp?ynie to jednak ujemnie na krajowych eksporterów, poniewa? przewidywany gwa?towny wzrost gospodarczy przyczyni si? do wydatnego zmniejszenia kosztów produkcji. W efekcie mo?na b?dzie obni?y? wysoko?? stawek podatków po?rednich oraz zrezygnowa? ca?kowicie z pobierania podatków bezpo?rednich".

Ludgarda Filet, l. 58, zam. Rz?pice-Kolonia, gospodyni domowa: "Co tu stoi? Takie malu?kie te litery, ?e przeczyta? nijak nie mog?.".

Maria Papu?, l. 52, zam. Rz?pice-Kolonia, gospodyni domowa: "Dejcie, kumo. Ka? tu mom brele to se dom rade... Renominacja jest jedynym skutecznym sposobem na walk? z zapa?ci? finansów publicznych. Operacja ta z pewno?ci? spowoduje umocnienie z?otówki w stosunku do dolara, euro i jena. Nie wp?ynie to jednak ujemnie na krajowych eksporterów, poniewa? przewidywany gwa?towny wzrost gospodarczy przyczyni si? do wydatnego zmniejszenia kosztów produkcji. W efekcie mo?na b?dzie obni?y? wysoko?? stawek podatków po?rednich oraz zrezygnowa? ca?kowicie z pobierania podatków bezpo?rednich".

Alfonso y Veiga
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa