NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Ta?cz?cy z biskupami

Hitem ostatnich dni jest dystrybuowana przez Warner Bros kaseta video pod tytu?em "Papa Dance".

Osoby, którym ta nazwa kojarzy si? z rodzim? scen? muzyczn? lat osiemdziesi?tych, mog? dziwi? si? popularno?ci owego wydawnictwa w krajach tak egzotycznych jak Ekwador, czy Papua Nowa Gwinea.

Spieszymy jednak ze sprostowaniem. Kaset? nie przez przypadek mo?na naby? m.in. w przyko?cielnych sklepikach. Zawiera ona bowiem podzielony na kilka odcinków kurs prezentuj?cy podstawowe kroki taneczne. Je?li dodamy, i? instrukta? prowadzi sam Ojciec ?wi?ty, sprawa b?dzie ju? zupe?nie jasna.

Autorytety, proszone o komentarz do zaistnia?ego faktu, podkre?laj? ekumeniczny charakter owej produkcji.

Oprócz samego instrukta?u, materia? zawiera kilkunastominutowy film o codziennym ?yciu Papie?a, zw?aszcza ukazuj?cy jego umi?owanie ta?ca.

Ju? nied?ugo powinna pojawi? si? wersja DVD wydawnictwa wzbogacona o ?cie?ki z narracj? w kilku j?zykach do wyboru.

Wydawcy deklaruj?, ?e w razie sukcesu przedsi?wzi?cia, na rynek trafi?: "Papie? na parze - czyli gotuj z Ojcem ?wi?tym" oraz oparty na pomys?ach u?yczonych przez Jane Fond? "Padrerobic", czyli zestaw prostych ?wicze? dla ka?dego.

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa